Fritidshusförsäkring

Egendomsskyddet Fritidshusförsäkringen ger ett skydd om det skulle hända någonting med ditt fritidshus eller egendom som finns i fritidshuset. Försäkringen täcker också ledningar, kulvert och annan installation du äger och som är avsedd för de hus som anges i försäkringen. Fritidshusförsäkringen består av följande komponenter:

Egendomsskydd

Egendomsskyddet gäller ditt fritidshus men också egendom som förvaras i detta.

Ansvarsskydd

Ett ansvarsskydd är till för att hjälpa om någon skulle kräva dig på skadestånd.

Rättsskydd

Om du hamnar i en situation där du behöver anlita ett juridiskt ombud ger den här delen av hemförsäkringen ekonomisk hjälp.

Skadedjursförsäkring

I våra villa- och fritidshusförsäkringar ingår en skadedjursförsäkring. Försäkringsgivare för denna försäkring är:

Anticimex Försäkringar AB, Box 47025, 100 74 Stockholm. Org.nr. 502000-8958. Styrelsens säte: Stockholm

Fullständiga villkor samt för- och efterköpsinformation avseende skadedjursförsäkringen finns nedan:

Ring oss